โยธาธิการจังหวัดเชียงรายชี้แนวทางยุติพิพาทสร้างวิหารวัดหนองบัวเงิน

โยธาธิการจังหวัดเชียงรายชี้แนวทางยุติพิพาทสร้างวิหารวัดหนองบัวเงิน

25 ก.พ. 59  นายนรินทร์  กวางทอง  รักษาราชการแทนโยธาธิการจังหวัดเชียงราย  กล่าวถึงกรณี ปัญหาพิพาทการก่อสร้างวิหารวัดหนองบัวเงิน ที่เกิดความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายระหว่างตัวแทนเจ้าภาพผู้บริจาคเงินก่อสร้างวิหารกับผู้รับจ้างก่อสร้างวิหาร   นายนรินทร์แจ้งว่ายังไม่ได้รับหนังสือขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างจากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  มีเพียงหนังสือขอให้ตรวจสอบจากวัดหนองบัวเงิน อ.พาน จ.เชียงราย ตนเห็นว่ากรณีดังกล่าว สมควรให้สถาบันที่เชื่อถือได้  เช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์มช. หรือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตรวจสอบ เนื่องจากสถาบันเหล่านี้มีเครื่องมือทดสอบ ทางโยธาธิการจังหวัดมีแต่วิศวกรไม่มีเครื่องมือตรวจสอบให้ได้ ในเบื้องต้นได้ให้ความเห็นว่า เป็นการก่อสร้างไม่ตรงกับแบบมาตรฐานวัด 4 ภาค ที่เป็นแบบสำเร็จรูป  ในส่วนที่ว่าอาคารจะสามารถก่อสร้างต่อไปได้หรือไม่นั้น ต้องให้สถาบันที่มีสามัญวิศวกรตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโดยการโหลดเทส  ซึ่งมีค่าใช้จ่าย และในเบื้องต้นการก่อสร้างอาคารสาธารณะผู้รับจ้างจะมีวิศวกรควบคุมงานประจำซึ่งสามารถให้คำแนะนำได้   ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ ทางคู่สัญญาควรตกลงกันในเรื่องราคาที่เปลี่ยนจากโครงสร้างเหล็กไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนต่างเท่าไหร่ควรคืนให้วัดไปโดยมีการประเมินราคาค่าการก่อสร้างใหม่  ทั้งนี้เป็นที่น่าเสียดายที่การก่อสร้างวิหารวัดเป็นถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่าย ควรเกิดจากความศรัทธาและร่วมมือร่วมใจของคนในหมู่บ้าน  แต่กลับกลายเป็นขนวนความขัดแย้งเสียอีก  ผอ.กล่าวเตือนสติในตอนท้าย

Visitors: 1,459,268