อนุสารท่องเที่ยวอ.ส.ท.พัฒนานักเขียนสารคดีท่องเที่ยว

อนุสารท่องเที่ยว อสท. พัฒนานักเขียนสารคดี

2  เมษายน 2559  นายอภินันท์ บัวหภักดี   บรรณาธิการ ผู้อำนวยการกองวารสารอนุสาร อสท. ประธานดำเนินโครงการ อ.ส.ท.to the  regions ครั้งที่ 1 ภูมิภาคภาคเหนือ  จัดอบรม “เล่าเรื่อง เล่าภาพ  บันดาลใจ “  ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  นำคณะวิทยากรจากอนุสาร อสท. ถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายภาพเล่าเรื่องนำไปเขียนบทความสารคดีเชิงท่องเที่ยว  โดยคัดเลือกจากนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะศึกษา และประชาชนทั่วไป นำความรู้เพื่อสร้างประสบการณ์งานเขียนเชิงสารคดี ยกระดับจกนักอ่านเป็นนักเขียนต่อไป

Visitors: 1,459,230