อบจ.เชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน "สับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2559 "

อบจ.เชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน  "สับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2559 "

ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2559 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังเก่า)

ชม ชิม ช็อป ผลผลิตทางการเกษตรผลไม้ลือเลื่องของเชียงราย สัปปะรดภูแล  ลิ้นจี่หอมหวาน  ในราคาและคุณภาพยุติธรรม พร้อมผลผลิตการเกษตรอื่นๆมากมาย  สินค้าโอท็อปจังหวัดเชียงราย  การประกวดทางศิลปวัฒนธรรม  เป็นต้น

Visitors: 1,459,033