ม.ราชมงคลเชียงราย พัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ สร้างเศรษฐกิจภูมิภาค

ม.ราชมงคลเชียงราย พัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ สร้างเศรษฐกิจภูมิภาค

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย  ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย  โดย อ.วิฑูรย์  ส่องแสง  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เปิดการอบรมจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ start up ปี 2559”สตาร์ท-อัพ ให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชนพื้นที่ เชียงราย-พาน-พะเยา กว่า 200 คน  และผู้สังเกตุการณ์จากเทศบาลตำบลเมืองพาน และ อบต.เมืองพาน  ระหว่างวันที่  20-22 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย#เมืองพานนิวส์-ข่าว  

Visitors: 1,459,033