18 ชุมชนต้นแบบจัดการสิ่งแวดล้อม อบจ.เชียงรายมอบโล่ดีเด่น

18 ชุมชนต้นแบบจัดการสิ่งแวดล้อม อบจ.เชียงรายมอบโล่ดีเด่น

16 ก.ย.59 13.30 น. นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกิจกรรม”อบจ.เชียงรายสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น  สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย  โดยอบจ.เชียงรายได้นำชุมชนต้นแบบ 18 อำเภอ  จัดนิทรรศการแสดงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเฉพาะการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ชุมชนต้นแบบ 18  ชุมชนซึ่งได้รับการคัดเลือกจากชุมชนแต่ละอำเภอๆละ 1 แห่ง

นายบรรเจิด  ภูสมศรี  รองปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.เชียงราย กล่าวว่า   อบจ.เชียงรายได้ให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการทำ”เสวียน “ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นลักษณะคอกที่ทำจากไม้ไผ่หรือเศษวัสดุเหลือใช้ นำมาล้อมรอบโคนต้นไม้ แล้วนำเศษวัสดุที่ย่อยสลายได้มาใส่ในเสวียนเพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ โดยได้ประโยชน์เพื่อความสวยงานในการจัดภูมิทัศรอบบริเวณบ้านไม้ให้รกรุงรังอีกทางหนึ่งด้วย

 ในกิจกรรมพร้อมกันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม(ขยะ)อย่างยั่งยืน   นำมาเป็นชุมชนต้นแบบให้แต่ละอำเภอได้เรียนรู้ตัวอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  ชุมชนตัวอย่างที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการนี้ ล้วนมีนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม(ขยะ)มาเป็นรูปธรรม เช่นที่  บ้านท่าดีหมี  ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย  เป็นหมู่บ้านพึ่งพาตนเอง มีการนำขยะที่เป็นขยะรีไซเคิลมารวมกันไว้ที่ศูนย์กลาง ของหมู่บ้านเพื่อจำหน่ายกับผู้รับซื้อขยะ  จากนั้นนำเงินที่ได้เป็นกองทุนหมู่บ้านและมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในรูปแบบของคณะกรรมการ  นอกจากนี้ยังมีชุมชนต้นแบบอีก 17 ชุมชนที่จัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าว #เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

Visitors: 1,459,268