155 อาสาสมัครเชียงรายรับมอบเกียรติบัตร วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 2559

155  อาสาสมัครเชียงรายรับมอบเกียรติบัตร วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 2559

28 ต.ค.59  นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรให้แก่อาสามัครดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย  พร้อมทั้ง “เทิดพระเกียรติ 116 ปี สมเด็จพระศรี    นครินทราบรมราชชนนี”

นายประทีป  มูลเกศา  ผู้ช่วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชียงรายกล่าวว่า  มีอาสาสมัครทั่วจังหวัดเชียงรายทุกด้านเช่น  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย(อปพร.)  อาสาสมัครป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้  อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)  อาสากิ่งกาชาด  ฯลฯ และมูลนิธิ สมาคมต่างๆในจังหวัดเชียงรายที่บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  จำนวน 155 รายโดยแบ่ง ออกเป็นอาสาสมัคร 142 ราย  ส่วนที่เหลือเป็นหน่วยงานสมาคมต่างๆอีก13 ราย

ในส่วนอำเภอพาน มีผู้เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 4 รายได้แก่  พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝายและโรงเรียนผู่สูงอายุวัดหัวฝาย  นายวินัย เครื่องไชย  นายกอบต.หัวง้ม  นางนภาพรรณ  เนตรคำ  อาสากิ่งกาชาดอำเภอพาน  นางอภิชญา แสนขัด  อาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับมอบเกียรติบัตรครั้งนี้#เมืองพานนิวส์

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

Visitors: 1,459,268