ผู้ว่ารถไฟลั่นดันรถไฟเชียงรายตัดสามช่วง เกิดแน่หลังชาวเชียงรายผลักดันนานกว่า 3 ทศวรรษ

ผู้ว่ารถไฟลั่นดันรถไฟเชียงรายตัดสามช่วง เกิดแน่หลังชาวเชียงรายผลักดันนานกว่า 3 ทศวรรษ

3 ต.ค.59  ที่ห้องดอยตุง  ร.ร.ดุสิตไอซ์แลนด์รีสอร์ท  เชียงราย นายวุฒิชัย กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย   เป็นประธานปาถกฐาพิเศษ “รถไฟพลิกโฉมเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ภายใต้ความร่วมมือกับประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปี 60” โดยมีตัวแทนองค์กรเอกชนและหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงรายกว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องดอยตุง ร.ร.ดุสิตไอซ์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

                นายวุฒิชัย  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  โครงการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ได้มีการผลักดันให้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2528  ผ่านไปในรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย ในยุคของคสช.  พลเอกประยุทธ  จันโอชา  นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้ให้ความสำคัญกับการก่อสร้างรถไฟสายเศรษฐกิจเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน  ลาวและจีนตอนใต้  รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย คลอบคลุมพื้นที่ 21 ตำบล 3 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอเชียงของ  เชียงแสน  แม่สาย  โดยแนวเส้นทางโครงการมีระยะทางรวมประมาณ 323 กิโลเมตร สถานี 36 แห่ง ผ่านพื้นที่ ทั้งหมด 59 ตำบล 17 อำเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่(จุดเริ่มต้น อ.เด่นชัย) ลำปาง พะเยา เชียงราย(จุดสิ้นสุดอำเภอเชียงของ)  รวมเป็นมูลค่าโครงการทั้งสิ้น ประมาณ  76,980 ล้านบาท  คืบหน้าล่าสุดตนเองได้ยื่นโครงการเสนอต่อ คณะกรรมสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เมื่อ 28 ตุลาคม 59 ที่ผ่านมา  และจะนำโครงการเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ  จันโอชา  โดยตนเองได้เสนอแบ่งโครงการออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสำรวจและเวณคืนที่ดินก่อสร้างรางสายเด่นชัย-เชียงราย และ การเวณคืนที่ดินและก่อสร้างราง อุโมงค์ รถไฟสายเชียงราย-เชียงของระยะที่ 2  และ การก่อสร้างสถานีผู้โดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่ 3  จากการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจเมื่อเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟเข้าประเทศเพื่อนบ้านแล้ว มีทำให้การค้าการลงทุน เศรษฐกิจในภูมิภาคเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ(EiRR) 13.31 % มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) 7,164 ล้านบาท  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (B/C Ratio  1.15)  เมื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี คาดว่าใน ปี 60 จะสามารถเริ่มดำเนินการโครงการในส่วนแรกได้ และจะสามารถทำการก่อสร้างได้ในปี 2563

                ทางด้านนายอนุรัตน์  อินทร  ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย  กล่าวว่า  การสัมมนาครั้งนี้  มีผู้แทนจากภาคเอกชนต่างๆ อาทิ  หอการค้าจังหวัดเชียงราย  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  สมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17  จังหวัด และสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์  รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหารภาคเอกชน  ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น กว่า 300 คน

                นายพลวัตร  ตันศิริ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า  ภาคเอกชนเชียงรายได้ร่วมมือกันผลักดันโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น   โดยทางตัวแทนภาคเอกชนจะยื่นหนังสือเสนอโครงการต่อพลเอกประยุทธ  จันโอชา นายกรัฐมนตรี  ที่จะเดินมาเยือนจังหวัดเชียงราย ใน วันที่ 28 พ.ย. ที่จะถึงนี้ ด้วย

                นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า  เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วม จะได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางระบบของส่งทางราง จากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  ซึ่งหากโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ แล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างภาวการณ์ค้าการลงทุนของประเทศและในภูมิภาคอาเซียนเชื่อมโยงกับสปป.ลาวและจีนตอนใต้#เมืองพานนิวส์

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

Visitors: 1,459,035