เหลือทน!ไร้หน่วยงานเหลียวแล ถนนโทรมฝุ่นเข้าบ้าน

เหลือทน!ไร้หน่วยงานเหลียวแล  ถนนโทรมฝุ่นเข้าบ้าน

8 ธ.ค.59  ชาวบ้านเหลือทนติดป้ายประจานความบกพร่องของหน่วยงาน ไม่ปรับปรุงถนน ปล่อยถนนทรุดโทรมฝุ่นฟุ้งกระจายเข้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน  จนต้องทำป้ายเตือนรถที่ขับขี่สัญจรให้ขับขี่ช้าๆ เพราฝุ่นละอองจากถนนฟุ้งกระจายเข้าบ้านเรือน

 

                 บริเวณถนนพหลโยธินสายเก่า  ช่วงร้านโชคชัยถึงโรงสีข้าวเสถียรรุ่งเรือง ระยะทางประมาณ 300 เมตร  ก่อนเข้าตัวตลาดเมืองพาน   มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ผิวถนนที่ผุพังเนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจนชำรุดผุพังเกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเมื่อมีรถวิ่งผ่าน จนชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองข้างถนนต้องนำป้ายเตือนรถที่ขับขี่สัญจร  ให้ขับขี่ช้าๆ 

 

            นายมนู  เกศนาวา  ประชาชนที่อาศัยอยู่บนถนนสายนี้ ต้องนำน้ำมารดถนนทุกวันเนื่องจาก  ฝุ่นละอองฟุ้ง กระจายเข้าที่พักอาศัย  ส่งผลทำให้กระทบต่อกิจการของตน ที่เปิดเป็นโฮสเทล หรือห้องพักให้เช่าแก่นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตลาดเมืองพาน  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  รบกวนต่อนักท่องเที่ยวที่เข้าพักอาศัย  เมื่อรถบรรทุกข้าวเปลือกที่วิ่งผ่านเพื่อไปส่งเข้าโรงสีข้าว  โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกทำให้มีรถบรรทุกวิ่งผ่านเป็นประจำทุกวัน  จึงวิงวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบเหลียวแลจัดหางบประมาณมาซ่อมบำรุงพัฒนาทางเนื่องจากถนนสายนี้ยังมีการใช้สัญจรอยู่เป็นประจำ  แต่ถูกปล่อยปละละเลยจนผิวถนนชำรุดเกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในยามปกติ  และเป็นหลุมบ่อในฤดูฝน

 

Visitors: 1,459,267