สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดอาคารเรียนพระราชทานต้านแผ่นดินไหว

  สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดอาคารเรียนพระราชทานต้านแผ่นดินไหว

 

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดอาคารเรียนพระราชทานต้านแผ่นดินไหว ณ โรงเรียนพานพิทยาคม  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  

 

 อาคารเรียนพระราชทานหลังนี้สร้างขึ้นโดยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์  42,187,197 (สี่สิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)  เป็นอาคารแบบ 324ล./55ข  สี่ชั้น พื้นที่ใช้สอย  3,397  ตารางเมตร   ควบคุมงานโดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย  ใช้เวลาก่อสร้าง 410 วัน ตั้งแต่ 5 ธ.ค.2557 ถึง 19  มกราคม 2559   เสด็จฯประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรับแรงแผ่นดินไหวขนาด 7  ริกเตอร์ 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯประกอบพิธีวางศิลฤกษ์อาคารเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ พื้นที่ก่อสร้างอาคารพระราชทาน ร.ร.พานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย(นายนราธิป  เนตรคำ /ภาพ)

ขอขอบคุณภาพบางส่วน  งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพานพิทยาคม  /ภาพ

 นายนราธิป  เนตรคำ  /ข่าว

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • มะม่วงไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

Visitors: 1,459,268