เปิดตัวเชียงรายแบรนด์

เปิดตัวเชียงรายแบรนด์  สินค้าและบริการคุณภาพ

จังหวัดเชียงราย

21 เม.ย.60  15.00 น. นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานโรดโชว์ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมผลักดันสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย  ณ ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  เชียงราย  โดยได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายจำนวน 28 ราย

          นางพิมล  ปงกองแก้ว  พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า   จังหวัดเชียงรายมีสินค้าและบริการที่มีศักยภาพหลากหลาย  สินค้าบางประเภทก็มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัด  การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ตลาดเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง  จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดทำตราสัญญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย(CHIANG RAI BRAND)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าไปยังตลาดเป้าหมาย  ให้เกิดนวัตกรรมเพื่อธุรกิจการค้าสร้างภาพลักษณ์ทัศนคติที่ดีแก่สินค้าและบริการจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง

            ภายในงานจะได้พบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์เชียงรายแบรนด์ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย  ซี่งได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดงานจากบริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด โดยนายวิศิษฎ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไปเซ็นทรัลเชียงราย นำผู้ประกอบการกว่า 20 ร้านค้า นำสินค้าภายใต้เชียงรายแบรนด์มาจำหน่ายระหว่างวันที่ 21-23  เมษายน 2560 @เมืองพานนิวส์

 

Visitors: 1,459,033