สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเสนอกิตตินั่งประธานเชียงราย

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอกิตตินั่งประธานเชียงราย

 

17 พ.ค.60 10.00 น.นางสาวอำไพ  ไชยพิจิตร  ประธานกรรมการคัดสรรประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  โดยมีนายจักรกฤช  ศีลาเจริญ  รองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์สภาฯ,นายเลิศชาย หวังตระกูลดี  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย พร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยว เข้าสังเกตุการณ์การดำเนินการคัดสรรฯ  จากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สองคน คือ นายกิตติ ทิศกุล  เจ้าของร้านอาหารครัวสบันงา และ ดร.เหมโชค  สิงห์สมบุญ  ผู้ประกอบการโรงแรมใน อ.เชียงของ  โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานเชียงราย

***คณะกรรมการคัดสรรและผู้สังเกตุการณ์  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย***

***นายกิตติ ทิสกุล  เสนอวิสัยทัศ ต่อกรรมการคัดสรร***

นายจักรกฤช  ศีลาเจริญ รองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย มีวาระสองปี  อยู่ติดต่อกันไม่เกินสองวาระ มีหน้าที่ เป็นตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายสะท้อนปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายที่ระดับจังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้เอง  โดยเสนอปัญหาด้านการท่องเที่ยวต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อประสานการทำงานระดับกระทรวง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  โดยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมีการประชุมการทำงานเชิงนโยบายเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางดำเนินการ

***ดร. เหมโชค  สิงห์สมบุญ  แสดงวิสัยทัศต่อ กรรมการคัดสรร***

            นางสาวอำไพ  ไชยพิจิตร  ประธานกรรมการคัดสรรได้แจ้งผลการคัดสรรผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  คือนายกิตติ ทิศกุล   ได้คะแนน   28 คะแนน  ชนะดร.เหมโชค  สิงห์สมบุญ  ที่มีคะแนน 22 คะแนน  ชูนโยบาย ตลาดสีเขียว  เกษตรปลอดภัย  การท่องเที่ยวชุมชน ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบโรงแรม  เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย @เมืองพานนิวส์

***นายกิตติ  ทิศกุล  ผู้ชนะการคัดสรรเสนอต่อสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เป็น ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย***

  

  

Visitors: 1,459,268