อธิบดีกรมกิจการสตรีเปิดบ้านศูนย์สตรีฯทรายขาว

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันรอบครัวเปิดศูนย์การเรียนรุ้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

4 มิ.ย.60 09.30น นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน   เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  ณ  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  เลขที่ 10  ถนนพหลโยธิน   ต.ทรายขาว อ.พาน  จ.เชียงราย  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการป้องกันภัยการค้ามนุษย์โดยทางศูนย์จัดสร้างหลักสูตรฝึกอาชีพตามความถนัดแก่สตรีและเยาวชน  เมื่อผ่านการฝึกอบรมสามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองได้    

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า  ถือเป็นภารกิจที่ พม.ให้ความสำคัญมากเพราะนอกจากสตรีจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว  สตรียังเป็นกลุ่มที่ช่วยในการขับเคลื่อนสังคมในหลายมิติ ศูนย์การเรียนรู้ ทั้ง 8แห่งทั่วประเทศ  เป็นช่องทางหนึ่งที่ สค.ใช้พัฒนาศักยภาพสตรี ให้มีโอกาสได้ใชัศักยภาพของตนเอง ทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการดูแลสวัสดิการต่างๆ  ได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด ความสนใจ  เมือจบหลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว  ยังดูแลในเรื่องการหางานทำเพื่อหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว  เป็นกลไกหนึ่งที่ พม.ใช้ในการป้องกันไม่ให้ยุวสตรีตเนกลุ่มเสี่ยง  หรือเป็นผู้เสียหายจากกการค้ามนุษย์

 

                ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าฝึกอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้ ทั้ง 8แห่งทั่วประเทศ    และที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  จังหวัดเชียงราย  กรมกิจการสตรีและพัฒนาสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่  10  หมู่ที่ 10  ถนนพหลโยธิน ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์  053-723950,081-96116676 โทรสาร 053-958055 

 

  

Visitors: 1,459,268