คณะกรรมาธิการรัฐสภา สัมมนาเครือข่ายความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์

คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ กรรมาธิการวิสามัญ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปตามชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยมี นายสุรศักดิ์ มุกประดับ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวรายงาน และนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลูกเสือชาวบ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 850 คน สำหรับหัวข้อการบรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ" บรรยายโดย พันเอก วรวุฒิ แสงทอง อนุกรรมาธิการ#เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,033