อบต.ม่วงคำทำโครงการหมู่บ้านปันสุข

อบต.ม่วงคำนำร่องกองทุนบ้านปันสุขช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิงโดยไม่ใช่งปม.แผ่นดิน

***นายประสิทธิ์ โค้วจริยพันธ์ุ และคณะ เยี่ยมผู้ป่วยตามโครงการกองทุนบ้านปันสุข***

17 ต.ค 60 นายประสิทธิ์  โค้วจริยพันธุ์  รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต.ม่วงคำ  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง ตามโครงการบ้านปันสุข  ในพื้นที่ 10 หมู่บ้านในตำบลม่วงคำ  ตามโครงการกองทุนหมู่บ้านปันสุขช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง  โดยโครงการนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากพบว่ากิจกรรมในบางเรื่องไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายงบประมาณได้ ซึ่งจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อรับเงินบริจาคนำมาใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง

                         ***คณะเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ที่บ้าน สันผักแคใหม่ ต.ม่วงคำ  อ.พาน จ.เชียงราย***

 

            นายเสกสรร   เสาร์สุวรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ กล่าวว่า   กองทุนบ้านปันสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มในตำบล  แต่ก่อนพบว่ามีผู้ป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแล  เกิดช่องว่างทางระเบียบกฎหมายราชการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณมาอุดหนุนผู้ป่วยได้  ในวันนี้คณะจะไปเยี่ยมผู้ป่วยทั้งตำบลจำนวน  34 ราย  นำของเยี่ยมและเงินจำนวน 500 บาทมอบให้กับผู้ดูแลผู้ป่วย  นอกจากกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยแล้ว ยังจัดกิจกรรมครอบครัว  โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อการช่วยเหลือทุกเพสวัย คือ  กลุ่มตั้งครรภ์ หรือพ่อแม่มือใหม่  กลุ่มเด็กเล็ก  กลุ่มครอบครัวทั่วไป  กลุ่มผู้สูงอายุ  เน้นการอบรมให้ความรู้แต่ละกลุ่มช่วงวัย  กองทุนบ้านปันสุขนี้ได้รับบริจาคจากงานประเพณีต่างๆ เช่น งานการกุศล  งานขาวดำ  เป็นต้น โดยไม่ได้ใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อแก้ปัญหาระเบียบกำหมายที่ไม่สามารถการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ โดยจะนำเงินในกองทุนนี้มาใช้แทน#เมืองพานนิวส์

 


 

 

Visitors: 1,458,161