ศาลเชียงรายเปิดโครงการสร้างเยาวชนนักกฎหมายมืออาชีพ

  ศาลเชียงรายเปิดโครงการสร้างเยาวชนนักกฎหมายมืออาชีพ

                        ***นักศึกษากล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย  ก่อนเข้ารับการอบรมตามโครงการสร้างนักกฎหมายมืออาชีพ***

18  ต.ค.60  09.00 น.  นายสมชาย  พฤกษ์ชัยกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเยาวชนนักกฎหมายมืออาชีพ  ณ  อาคารอเนกประสงค์ศาลจังหวัดเชียงราย  โดยมี คณะผู้พิพากษา  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย   จำนวน  20  คนเข้าร่วมกิจกรรม

                                 ***คณะผู้พิพากษา ศาลจังหวัดเชียงราย  ประกอบพิธีรับมอบตัวเป็นศิษย์เข้าศึกษากระบวนการยุติธรรม ***

            โดยศาลจังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ในการปฏิบัติงาน  และเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เยาวชน นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ในสถานศึกษา ให้มีความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีจึงได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  โดยคัดจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3และ4  ที่มีผลการเรียนดี  ผ่านการสอบสัมภาษณ์ แห่งละ 10 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดเชียงราย#เมืองพานนิวส์ 

 


Visitors: 1,459,268