ประวัติสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

ปฐมบทแห่งการเริ่มต้นสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย


                ก่อตั้งเมื่อปี 2515 มีสื่อหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียง รวมตัวกันก่อตั้งในยุคแรก    โดยมี จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปัญญาดี อดีตส.ส. หลายสมัยของเชียงรายเป็นประธานบริหารงาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกับสื่อมวลชนมาตลอดระยะเวลา 40 ปี  บริหารงาน”ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย”

            จนกระทั่งเมื่อปี 2547  เกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้ง  ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย  ได้ยกฐานะจากชมรมเป็น สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย โดยการผลักดันของ นายวิทยาหรือทศวิทย์ ถ้ำแก้ว  เป็นนายกสมาคมในยุคเริ่มแรก และนายนคร คำธิตา นายกในยุคต่อมา ต่อมานายโชติศิริ ดารายนได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม 2 สมัยซ้อนในวาระปี 2549-2553  เมื่อหมดวาระลง นายอรุณศักดิ์  จรรยา ได้รับการเลือกเป็นนายกสมาคมดำรงตำแหน่งปี  2553-2555 หลังจากนั้น  นายโชติศิริ ดารายน  ได้กลับเข้ามาเป็นนายกอีกในปี 2555-2559  ต่อจากนั้น นายราวิน  เสริมวิทยากุล เข้ารับตำแหน่งนายกฯ ในปี 2559-2561  จนกระทั่งปัจจุบัน พ.ศ.2561  นายโชติศิริ ดารายน ได้รับเลือกกลับเข้ามานั่งเก้าอี้นายกสมาคมฯอีกวาระหนึ่ง

 

            สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย  นอกจากจะทำหน้าที่ให้ข่าวสารและชี้นำทางสังคมแล้ว  สมาคมฯยังต่อสู้เพื่อประโยชน์สาธารณะต่างๆ เช่น  การรณรงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงรายในปี 2540 หรือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบัน  การย้ายเรือนจำกลางเชียงรายออกไปที่ ดอยฮาง  การส่งเสริมการจัดงานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง   การสนับสนุนการจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม รวมทั้งการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี  รวมถึงการนำเสนอข่าวสารเชิงสร้างสรรค์การพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดในทุกๆมิติ ทั้งทางวัฒนธรรม  สังคม  เศรษฐกิจ  เป็นต้น

Visitors: 1,459,268