ดร.ประดิษฐ์ ศรีอ้วน ผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เชียงราย เขต3

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ                            ดร.ประดิษฐ์  ศรีอ้วน

สถานที่เกิด                บ้านร่องธาร  ตำบลทรายขาว  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

สถานที่อยู่                 บ้านเลขที่ 25  หมู่  11  ตำบลทรายขาว  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  57120

ตำแหน่ง                    ข้าราชการบำนาญ  คณะกรรมการบูรณาการสื่อประชาสัมพันธ์สมาคมตำรวจ   อาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก โทรมือถือ  094-6766444   ID Line : 083-6356655  E-mail : dr_pradit@outlook.com

ประวัติการศึกษา                      

..  2505                 ประถมปีที่  โรงเรียนบ้านร่องธาร  ตำบลทรายขาว  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

..  2511                 มัธยมปีที่  โรงเรียนศิริมาตย์เทวี  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

..  2531                 เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทษ..)  สาขาส่งเสริมการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

..  2536                 เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต (ทษ..)  สาขาส่งเสริมการเกษตร จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

..  2548                 ปริญญาเอก (เรียนจบภาคทฤษฎีสาขาอาชีวะศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร

..  2553                 ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร..)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัขอนแก่น

ประวัติการรับราชการ

..  2520                                 รับราชการในตำแหน่งครูผู้สอน  ระดับ กรมสามัญศึกษา  โรงเรียนพานพิทยาคม  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

                ..  2522                 รับราชการในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเกษตร  ระดับ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

                ..  2525                 รับราชการในตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตร  ระดับ สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

                ..  2530                 รับราชการในตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

                ..  2536                 รับราชการในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร ระดับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

                ..  2540                 รับราชการในตำแหน่ง  เกษตรอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์

                ..  2541                 รับราชการในตำแหน่ง  เกษตรอำเภอน้ำปาด ระดับ จังหวัดอุตรดิตถ์

                ..  2546                 รับราชการในตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายป้องกันศัตรูพืช ระดับ 7  (ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด ฝ่ายป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง

                ..  2546                 รับราชการในตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน  ระดับ 7  (ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด ฝ่ายแผนสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และลาศึกษาต่อปริญญาเอก

                พ.ศ. 2554                  ลาออกจากราชการ เนื่องจากระบบราชกาไม่มีความเป็นธรรม มีการใช้เงินซื้อขายตำแหน่งและต่อมาจึงลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต 3 จังหวัดเชียงรายทั้งๆที่มีอายุราชการเหลือ 3 ปี

ประวัติการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ

                ..  2537                 ฝึกอบรมหลักสูตร  ส่งเสริมการเกษตรแห่งประเทศไทย  มหาลัยแม่โจ้

                ..  2538                 ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเกษตร  ระดับอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร

                ..  2547                 ดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลี และประเทศเวียตนาม  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                ..  2550                 ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเกษตร  ระดับจังหวัด  กรมส่งเสริมการเกษตร

ประสบการณ์การสอนและการบรรยายพิเศษ

                -  บรรยายพิเศษให้กับ  กอ.รมนตั้งแต่ปี  2525-2536  และบรรยายเกษตรกรและสาธารณะชน  ตลอดชีวิตการรับราชการ

                -  เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักเรียนระดับประถมและมัธยม 

                -  เป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา  มหาวิทยาราชภัฎอุตรดิตถ์

                -  เป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนพานพิทยาคม  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ปี2520-2521

                - ปัจจุบันเป็นอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติทางการเมือง

                ..  2550                 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย  จนถึง  2553สำนักงานเลขาธิการ  สภาผู้แทนราษฎร 

                ..  2554                 ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(..) เขต 3 จังหวัดเชียงรายพรรคประชาธิปัตย์ 

ความต้องการปฏิรูป                  

                แก้ไขปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรด้วยการใช้ระบบการศึกษาเป็นสื่อกลาง  ร่วมกับ พรรคปชป.ในตำแหน่ง  ผู้สมัครสส.เขต  3  จังหวัดเชียงราย

ด้านสังคม 

ปฏิรูปกระบวนการกลุ่ม  ลุ่มลึกทางธุรกิจ  เนื่องจากปัจจุบันทางราชการมีการส่งเสริมกระบวนการกลุ่มแบบระบบการจัดตั้งเพื่อให้เกิดทางด้านปริมาณ

มากกว่าทางด้านคุณภาพ  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มเกษตรหมู่บ้าน(กม.)  กลุ่มเกษตรกรผู้นำ(กน.)  กลุ่มหมอดิน  สภาเกษตรกร  กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ   ที่ราชการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ  

ด้านการศึกษา:

                      1.  สนับสนุนการแก้กฏกระทรวงที่เอื้อต่อระบบนายทุน  แต่ไม่เอื้อให้กับสังคมคนชนบท  เช่น  กฏกระทรวงว่าด้วยการศึกษาในสถานประกอบการ ปี 2547 และอื่นๆที่ทำให้การศึกษา  ระดับประถมและมัธยมด้อยคุณภาพซึ่งรัฐต้องเสียงบประมาณให้กับนายทุนบางกลุ่มปีเป็นหมื่นๆล้าน  ในขณะเดียวกันคนในชนบทแทบไม่ได้รับงบประมาณในส่วนนี้เลย

                 2.  สนับสนุนการแก้ระเบียบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ที่ทำให้การศึกษาไม่มีคุณภาพทุกระดับ

ด้านการเกษตร :

                       1.แก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ  ด้วยการประกันราคาผลผลิตการเกษตรเกษตรกรยากจนพ่อค้าคนกลางร่ำรวย

                       2.แก้ระบบชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดปีทุกพื้นที่

                       3.แก้ปัญหาการปลูกพืชตามข้างบ้านโดยส่งเสริมระบบการปลูกพืชตามโคว์ต้าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องขายข้าวมากที่สุดในโลก

                       4.  การผลิตพืชผลทางการเกษตรรัฐควรจัดหาโคว์ต้าให้เกษตรกรเพื่อทำการประกันราคาและแบ่งเขตพื้นที่ในการปลูกพืชอย่างเป็นระบบ

โดยแก้กฏหมายและระเบียบต่างๆที่ไม่เอื้อต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร 

------------------------------------------------------------------------------

               

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์

กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่เกิดถึงแก่ ตามพรรค

กระทรวงสาธารณสุข

                ยกระดับรพ.ระดับตำบลเป็นรพ.ขนาด15 เตียง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                ตามพรรค

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                ยาเสพติด

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Visitors: 1,459,268