การใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

การใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก(บทความทางกฎหมาย)

                              เมื่อมีเหตุขัดข้องในการจัดการทรัพย์มรดก  กรณีที่เจ้าของทรัพย์มรดกถึงแก่ความตาย เช่น  จดทะเบียนโอนที่ดินไม่ได้  ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน   ลูกหนี้ของเจ้ามรดกไม่ยอมชำระหนี้  ไม่สามารถแบ่งปันทรัพย์มรดกระหว่างทายาทได้  จึงจำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก  เพื่อที่จะสามารถดำเนินการจัดการทรัพย์มรดกต่างๆได้

ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก คือ 1.ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์ได้รับมรดก 2.ผู้มีส่วนได้เสีย

คุณสมบัติบุคคลผู้จะเป็นผู้จัดการมรดก

1.บรรลุนิติภาวะ  (20ปีบริบูรณ์)

2.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือบุคคลศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ

3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดก (ต้นฉบับและสาเนาเอกสารอย่างละ 4 ชุด)

1. ทะเบียนบ้านของผู้ตาย และทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก กรณีผู้ร้องขอฯ อยู่คนละบ้านกับผู้ตาย

2. ใบมรณบัตรของผู้ตาย

3. ใบมรณบัตรของบิดามารดา กรณีบิดามารดาของผู้ตาย (เจ้ามรดก) ถึงแก่ความตายก่อนแล้ว

4. ทะเบียนสมรสของสามีหรือภริยาของผู้ตาย

5. ทะเบียนสมรสพร้อมด้วยทะเบียนการหย่าของภริยาของผู้ตาย

6. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของทายาทและผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย

7. สูติบัตรของบุตรของผู้ตาย กรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่สามารถให้ความยินยอมได้

8. บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจาตัวประชาชน ของผู้ร้องขอฯ

9. พินัยกรรมของผู้ตาย

10. หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดกและบัญชีเครือญาติ (ทาที่สานักงานอัยการ ตามแบบฟอร์ม)

11. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย เช่น โฉนดที่ดิน และสัญญาจานอง ทะเบียนรถจักรยานยนต์ ทะเบียนรถยนต์ อาวุธปืน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ใบหุ้น และอื่นๆ เป็นต้น

12. บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมทุกคน

13. คำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก ในกรณีที่เคยยื่นคาร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว แต่ผู้จัดการมรดกถึงแก่ความตาย

หมายเหตุ - จัดเตรียมเอกสารทุกรายการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

- กรณีผู้ร้องลงชื่อไม่ได้ จึงพิมพ์ลายนิ้วมือแทน ให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก

- บัญชีเครือญาติ

ปรึกษากฎหมาย 081-9615373

 

 

Visitors: 1,459,036