ข่าวพานเชียงราย ตุลาคม 2562

ข่าวพาน-เชียงราย  เดือนตุลาคม 2562 ปีที่4

*****

การใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก-(บทความทางกฎหมาย)


                    เมื่อมีเหตุขัดข้องในการจัดการทรัพย์มรดก  กรณีที่เจ้าของทรัพย์มรดกถึงแก่ความตาย เช่น  จดทะเบียนโอนที่ดินไม่ได้  ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน   ลูกหนี้ของเจ้ามรดกไม่ยอมชำระหนี้  ไม่สามารถแบ่งปันทรัพย์มรดกระหว่างทายาทได้  จึงจำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก  เพื่อที่จะสามารถดำเนินการจัดการทรัพย์มรดกต่างๆได้

ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก คือ 1.ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์ได้รับมรดก 2.ผู้มีส่วนได้เสีย

คุณสมบัติบุคคลผู้จะเป็นผู้จัดการมรดก

1.บรรลุนิติภาวะ  (20ปีบริบูรณ์)

2.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือบุคคลศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ

3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดก (ต้นฉบับและสาเนาเอกสารอย่างละ 4 ชุด)

1. ทะเบียนบ้านของผู้ตาย และทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก กรณีผู้ร้องขอฯ อยู่คนละบ้านกับผู้ตาย

2. ใบมรณบัตรของผู้ตาย

3. ใบมรณบัตรของบิดามารดา กรณีบิดามารดาของผู้ตาย (เจ้ามรดกถึงแก่ความตายก่อนแล้ว

4. ทะเบียนสมรสของสามีหรือภริยาของผู้ตาย

5. ทะเบียนสมรสพร้อมด้วยทะเบียนการหย่าของภริยาของผู้ตาย

6. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของทายาทและผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย

7. สูติบัตรของบุตรของผู้ตาย กรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่สามารถให้ความยินยอมได้

8. บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจาตัวประชาชน ของผู้ร้องขอฯ

9. พินัยกรรมของผู้ตาย

10. หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดกและบัญชีเครือญาติ (ทาที่สานักงานอัยการ ตามแบบฟอร์ม)

11. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย เช่น โฉนดที่ดิน และสัญญาจานอง ทะเบียนรถจักรยานยนต์ ทะเบียนรถยนต์ อาวุธปืน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ใบหุ้น และอื่นๆ เป็นต้น

12. บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมทุกคน

13. คาสั่งตั้งผู้จัดการมรดก ในกรณีที่เคยยื่นคาร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว แต่ผู้จัดการมรดกถึงแก่ความตาย

หมายเหตุ - จัดเตรียมเอกสารทุกรายการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

กรณีผู้ร้องลงชื่อไม่ได้ จึงพิมพ์ลายนิ้วมือแทน ให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก

บัญชีเครือญาติ

ปรึกษากฎหมาย 081-9615373

 

                                                                                                          ******************

อ.พาน-ประชาชนอ.พานกว่า500คนตักบาตรเทโววันออกพรรษา  พระสงฆ์เดินออกบิณฑบาตลงบันไดนาคดอยวัดพระธาตุจอมแว่  วัด 1 ใน 9 จอมของจังหวัดเชียงราย

 14  ต.ค.62  07.00 น.บริเวณบันไดนาคเชิงดอยวัดพระธาตุจอมแว่ ประชาชนชาวอ.พาน จ.เชียงรายกว่า 500 คน เตรียมข้าวสารอาหารแห้งร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา  พระสงฆ์จำนวน 49 รูปเดินออกบิณฑบาตลงมาจากบันไดนาควัดพระธาตุจอมแว่ซึ่งเป็นวัดหนึ่งในวัด 9 จอมของจังหวัดเชียงราย  โดยได้มีจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันออกพรรษา

                นายยรรยงค์ พรหมใจ  ก.อบต.จ.เชียงรายกล่าวว่า  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะของวัดพระธาตุจอมแว่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เมื่อประมาณ 10 กว่าปีก่อน แล้วมีการจัดต่อเนื่องขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีตักบาตรวันออกพรรษา อ.พาน  จำลองเหตุการณ์ตามความเดิมสมัยพุทธกาล  ในพรรษาที่7  นับแต่วันตรัสรู้  พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา  ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต โดยลงมาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงส์เนื่องจากเทวดาชั้นดาวดึงส์ไม่สามารถขึ้นไปชั้นดุสิตได้ด้วยศักดานุภาพที่น้อยกว่า  ครั้งถึงวันมหาปวารณา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11)  จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร  รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญในวันนั้นจึงเรียกว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ หรือตักบาตรเทโว  ประชาชนต่างเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรแด่พระสงฆ์จนเป็นประเพณีสืบมาจนถึงทุกวันนี้#พาน108

**********

 ท่านเจ้าคุณ ว.วชิรเมธีมอบรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย

12 ต.ค.62  ที่วิหารดิน  ไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก  อ.เมือง  จ.เชียงราย ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัล  “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย”  โดยมีนางสลักจฤฏดิ์  ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  กล่าวแสดงความยินดี ในการนี้นายธเนศธรรม  ไคร้ศรี ประธานชมรมคนดีศรีเชียงราย และคณะกรรมการจัดงาน นำบุคคลต้นแบบ  บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จำนวน  246  ราย  เยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม  จำนวน  75 คน  ผู้สนับสนุนชมรมดีเด่น  4  คน องค์กรดีเด่น  16  องค์กร  รวมทั้งสิ้น  325  คน  16  องค์กร

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นศักดิ์  สุริยะ ประธานฝ่ายพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ชมรมคนดีศรีเชียงราย ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 6  ทุกปีได้ประกาศเชิดชูยกย่องผู้มีผลงานด้านต่างๆที่มีจิตอาสา มีจิตใจที่ดี  เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นและมีคุณธรรม  สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน  ทั้งประชาชนทั่วไปและเยาวชน  เพื่อเป็นต้นแบบคนดีศรีเชียงราย  อีกทั้งเป็นเครือข่ายในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทำดีเพื่อสังคม #พาน108

**********

เปิดอาคารหอประชุมที่ว่าการอ.พานเนื่องในวาระครบรอบ 112 ปี

9  ต.ค.62 09.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.พาน จ.เชียงราย  นางภัทราวดี   สุทธิธนกูล นายอำเภอพาน  เป็นประธานเปิดป้ายอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน  โดยมี นายบดินทร์ เทียมภักดี   ปลัดอำเภอ  พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาจังหวัด ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 112 ปี อำเภอพาน

                นางภัทราวดี  สุทธิธนกูล  นายอำเภอพานกล่าวว่า  อำเภอพานได้มีการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ 112  ปีที่แล้ว และมีหอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน  เป็นสถานที่ในการจัดประชุม  อบรม  สัมมนา  ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อ.พาน ในปี 2562  อำเภอพานได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมหอประชุมให้กว้างขึ้นพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวก ได้แก่  ทีวี เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้หอประชุมมีมาตรฐานสามารถให้บริการประชาชน  และรองรับการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งแต่เดิมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน ซึ่งไม่เพียงพอทำให้ผู้ใหญ่บ้านบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบายสำคัญของทางราชการ  ตามนโยบายของกรมการปกครอง  ทางอำเภอพานจึงได้เสนอของบประมาณต่อกรมการปกครองจำนวน 4,000,000 บาท เพื่อทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 800 คน ได้มาตรฐาน กว้างขวางสะดวกเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ และยังได้ก่อสร้างรั้วด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพาน  ในวันนี้ได้มีพิธีทำบุญอำเภอเนื่องในโอกาสวาระครบรอบ  112  ปีอำเภอพาน พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ที่ว่าการอำเภอพาน  และพิธีเปิดอาคารหอประชุมอำเภอพานแห่งนี้

                อำเภอพานเดิมตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450  หรือ 112 ปี  โดยจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมืองพาน  ต่อมาปี พ.ศ. 2451  ได้โอนกิ่งอำเภอเมืองพานเข้าไปอยู่กับอำเภอแม่ใจ  และอำเภอเมืองเชียงรายบางส่วน  จนถึงพ.ศ.  2455  ทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอำเภอเมืองพานแล้วยุบอำเภอแม่ใจ  และเขตอำเภอเมืองเชียงรายบางส่วน  ให้ขึ้นกับอำเภอเมืองพาน  เมื่อปี 2547  ได้มีการก่อสร้างหอประชุมอ.พาน และได้มีการปรับปรุงต่อเติมขยายพื้นที่หอประชุมให้กว้างขวางขึ้น  พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมาในปี2562  ในวาระการดำรงตำแหน่งของนางภัทราวดี สุทธิธนกูล  นายอำเภอพานคนปัจจุบัน   อำเภอพานแบ่งการปกครองออกเป็น  15 ตำบล  236 หมู่บ้าน ประชากร 120,000 คน  

 

*********
 พ่อมดกีตาร์ เอ๋  วิชาร์ จัดเวิร์คช็อปคนดนตรี

                           28  ก.ย.62 นายเอกชัย  กรายอานนท์  หรือเอ๋ วิชาร์จ  พ่อมดกีต้าร์  จัดเวิร์คช็อปคนดนตรี   “เอ๋วิชาร์จ  เวิร์คโชว์เวิร์คช็อป  เจียงฮาย 2562”  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง กว่า 30  คน  ณ ห้องประชุม เชาว์  พงศ์สุวรรณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชการเชียงราย  โดยเป็นการแสดงดนตรีกึ่งเวิร์คช็อป ให้ความรู้ทางดนตรีแก่ผู้เข้าชม  นำเทคนิค การเล่นดนตรีกีต้าร์  แนวคิดทัศนคติ  การเล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์  เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา#พาน108

**********

                    ในนามเว็บไซต์พาน 108 เพจเมืองพานนิวส์ กลุ่มข่าวเมืองพานนิวส์ สื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดชึ้งในการจากไป ของ ท่านประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ขอให้คุณงามความดีที่ท่านสั่่งสมมา จงน้อมนำส่งดวงวิญญาณ ท่านประพันธ์ คำจ้อย ไปสู่สุคติสัมปรายภพด้วยเทอญ 3 ต.ค.62


**********

 คอนเสิร์ตแด๊กซ์ร็อคไรเดอร์แอนด์ซิลลี่ฟูล ณ ภูพานรีสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับ เสาร์ที่ 26 ต.ค.62

มันส์ไปกับคอนเสิร์ต แด็กซ์ ร็อคไรเดอร์ และซิลลี่ฟูล  ที่ ภูพานรีสอร์ต  วันเสาร์ที่ 26  ตุลาคม 2562  20.00 เป็นต้นไป

 ณ ภูพานรีสอร์ท แอนด์สปอร์ตคลับ  บัตรคอนเสิร์ตราคา 1,500 บาท ต่อโต๊ะ4ท่าน  และ 1,800 บาท วีไอพี   ฟรี ลีโอ 4

ขวด +กับแกล้ม   สอบถามและซื้อบัตร 091-8524767,089-1353936  

 ******************

 

 

Visitors: 1,459,268