ข่าวพาน-เชียงราย สิงหาคม 2563 ปีที่ 5

ข่าวพาน เชียงราย สิงหาคม 2563 ปีที่ 5 

*****

เชียงราย-อบต.สันกลางจัดข่วงวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและการคัดเลือกองค์การบริการส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี 2563

25 ส.ค.63  ที่องค์การบริการส่วนตำบลสันกลาง  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาข่วงวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา และการคัดเลือกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทโดดเด่นเพื่อประเมินรางวัลอปท.ที่มีการจัดการดีเด่นประจำปี 2563  โดยมี การประกวดการแปรรูปอาหารจากปลานิล  การประกวดการแปรรูปอาหารจากข้าวและลำไย   การประกวดสำรับอาหารมื้อเที่ยงจากปลานิล การประกวดฟ้อนเล็บ  เป็นต้น  โดยมีประชาชน 18 หมู่บ้านในตำบลสันกลาง  และหน่วยงานต่างๆจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้  เช่น  วัดหัวฝาย  กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล  สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน  ประมงพาน   มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย เป็นต้น  เข้าร่วมกิจกรรมและจัดเต้นท์นิทรรศการ  ซึ่งการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้นำนวัตตกรรมสถานีกู้ชีพปลานิล เสนอการประเมินต่อคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทโดดเด่นเพื่อประเมินรางวัลอปท.ที่มีการจัดการดีเด่นประจำปี 2563   เพื่อชิงรางวัลระดับประเทศ งบประมาณบริหาร 5 ล้านบาท

                นายสมเกียรติ  คำแสนยศ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  กล่าวว่า  อบต.สันกลางมองเป็นปัญหาตรงนี้ จึงทำเป็นนวัตกรรมสถานีกู้ชีพปลา เพื่อเข้าไปช่วยพี่น้องเกษตรกร ไม่ให้ปลาตายทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  ทางอบต.จะเก็บข้อมูลเกษตรกร แล้วส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์  และส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปอาหารจากปลานิล เช่น  ทำข้าวเกรียบปลา   น้ำพริกปลา   ปลาแดดเดียว   ปลาส้ม  ขนมจีนน้ำยาปลา   เป็นต้น  เพื่อช่วยสร้างมูลค่าแก่ผลผลิต  ในสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะมีหน่วยกู้ชีพปลาเพื่อจะช่วยไม่ให้ปลาน็อคน้ำตาย เมื่อมีการร้องขอจากพี่น้องเกษตรกร ทางช่องทางต่างๆ เช่น   กลุ่มไลน์  โทรศัพท์   ก็จะมีจิตอาสาเข้าไปช่วย มักเกิดขึ้นตอนกลางคืน  เกษตรกรกำลังพักผ่อนหลับนอน  ไม่สามารถเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยเหลือได้   อบต.ได้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรทันท่วงที  และยินดีเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนำความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่#เมืองพานนิวส์

*****

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม พบนกยูงสายพันธ์ุถิ่น หลายฝูงในป่าใหญ่ เร่งสร้างเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทย สู่เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ส.ค.63 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน จ.เชียงราย นายมงคล แพ่งประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืม นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม จัดฝึกอบรมความรู้แนวทางอนุรักษ์นกยูงไทย ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก “เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก”สู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติแม่ปืม อ.เมือง อ.พาน เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน
นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีพื้นที่ครอบคลุม จ.พะเยา –และ อ.พาน อ.เมือง จ.เชียงราย พบว่ามีนกยูงไทย หรือนกยูงเขียว อาศัยอยู่ในป่าอนุรักษ์จำนวนมาก อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จึงจัดกิจกรรมระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเครือข่ายการอนุรักษ์นกยูง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ฝึกอบรมประชาชนที่อาศัยพื้นที่โดยรอบอุทยาน รู้จักกฎหมาย หลักการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน จำหน่ายอาหาร ที่พักโฮมสเตย์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของนกยูง การจัดการท่องเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น


               จากการสำรวจภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอ 2 จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง อำเภอแม่ใจ อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ 350.8252ตารางกิโลเมตร หรือ 219,266 ไร่ ได้พบร่องรอยนกยูงได้แก่ ตัว ขี้รอยเท้า ขน  เป็นต้น ในหลายจุด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กันเป็นฝูง 40-60 ตัว มักลงมากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้ที่ทำเกษตรกรรมริมพื้นที่อุทยานฯ ทางอุทยานจึงได้จัดสรรเงินอุดหนุนชดเชยความเสียหายให้แก่ชาวบ้านที่มีนกยูงลงมากินพืชผลทางการเกษตรเช่น ข้าวโพด เมล็ดถั่ว ธัญพืชต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้เชิงอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาแนวทางเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

*****

รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย พร้อมมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับสถานประกอบการ

14 สิงหาคม 256314.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมสำนักงานตลาดล้านเมือง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้ร่วมกันให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น จากการที่ต้องประสบปัญหาด้านการท่องเที่ยวซบเซา อันเป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยให้มีการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว และร้านอาหาร ได้แก่ โรงแรมเลอภัทรา โรงแรมสิริมันตรา โรงแรมบ้านมาลัย โรงแรมเวียงอินทร์ โรงแรมสุนิรันด์ โรงแรมคงการ์เดนท์ สิงห์ปาร์ค บริษัทพีบีทัวร์ ร้านฟิกเกอร์แอนด์กราวน์ และร้านเชอร์รัลไทยสปาในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ท่ามกลางความยินดีของผู้ประกอบการที่มั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และผลักด้นให้การท่องเที่ยวเป็นฐานของการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ประเทศอีกด้วย

*****

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเส้นทางใหม่เชียงรายสู่หาดใหญ่

14ส.ค.63  นายโทนี่  วัณณะพันธ์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสายการบินไทยเวียตเจ็ท  จัดแถลงข่าวเปิดเส้นทางการบินใหม่จากเชียงรายสู่หาดใหญ่ เพื่อรองรับการเดินทางภายในประเทศที่มีการเติบโตขึ้นหลังจากช่วงชะลอตัวโควิด-19  เมื่อภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ทำให้ความต้องการเดินทางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น  มีสื่อมวลชนหลายแขนงจากสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย โดยนายโชติศิริ ดารายนต์ นายกสมาคมฯ  ให้ความสนใจติดตามการแถลงข่าวในวันดังกล่าวจำนวนมาก ณ ห้องอาหารออเดย์  โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย

สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่เชียงราย – หาดใหญ่ให้บริการเที่ยวบินไป-กลับ4 วันต่อสัปดาห์ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์โดยเที่ยวบินออกเดินทางจากเชียงราย เวลา 11.35 น. และถึงหาดใหญ่ เวลา 13.50 น. เที่ยวบินขากลับออกเดินทางจากหาดใหญ่เวลา 08.55 น. กลับถึงเชียงรายเวลา11.05 น. การเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางเชียงรายสู่หาดใหญ่โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง15นาที

โดยเส้นทางบินใหม่ เชียงราย-หาดใหญ่ เส้นทางนี้นับเป็นเส้นทางที่ 4ที่ทางสายการบินไทยเวียตเจ็ทให้บริการจากเชียงราย โดยเส้นทางทั้ง 4เส้นทางประกอบด้วย เส้นทางบินตรงจากเชียงรายไปยัง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ), ภูเก็ต, อุดรธานี และ หาดใหญ่ #เมืองพานนิวส์

 *****

วันรพี 7 สิงหาคม 2563

 นายธวัช เรนเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ เชียงราย เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาวันรพี  ณ ศาลจังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว   7 สิงหาคมของทุกปี เป็น วันรพี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ


ชื่อของ "วันรพี" มาจากพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในสมเด็จพระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417

 *****

Visitors: 1,459,268