นโยบายผู้สมัครนายกอบจ.ชร.เบอร์1มงคลชัย ดวงแสงทอง

 

นายมงคลชัย  ดวงแสงทอง  ผู้สมัครนายกอบจ.เบอร์ 1 กล่าวว่า เชียงรายเป็นเมืองที่มีศักยภาพ แต่ยังขาดอีกหลายสิ่งหลายอย่าง เราแบ่งนโยบายเพื่อตอบสนองคน 5 กลุ่ม  คือ กลุ่มเด็ก เยาวชน รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ  ,กลุ่มที่สองคือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ,กลุ่มที่สามคือ เกษตรกร เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของจังหวัด มีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในจังหวัด แต่พื้นที่ชลประทานตอบสนองเพียง 13-14 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัด   วันนี้ราคาข้าวราคาไม่ถึง 6 บาท เพราะว่าเราไม่ได้วางแผนระยะยาว  ,กลุ่มที่ สี่ คือกลุ่มค้าขาย  โชว์ห่วย และ รับจ้าง ข้าราชการ  ต้องสร้งความสมดุลย์ในสังคมของเรา ,กลุ่มที่ห้า  กลุ่มชาติพันธุ์  เรามีพี่น้องชาติพันธุ์มากกว่า 2 แสน 8 หมื่นคน  เรามีปัญหาเรื่อง ยาเสพติด การเผาป่า ปัญหาที่ทำกินต่างๆ   จำเลยในสังคมจึงถูกมองถึงพี่น้องชาติพันธุ์แต่วันนี้ ที่ผมจะมาทำงาน แน่นอนครับ เรารู้ว่าบทบาทหน้าที่อบจ. ถูกจำกัดอยู่ระดับหนึ่ง แต่นั่นไม่ทำให้เรารู้สึกท้อถอย  วันนี้เราจะมาพัฒนาต้องสร้างความสมดุลทั้ง 5 กลุ่ม  โดยจะเลือกจากจุดที่ลำบากที่สุด ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือภาคเศรษฐกิจ การขนส่ง การท่องเที่ยว  เรามีวัฒนธรรมที่ดีงามมากมาย  เราจะร้อยเรียง ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ เราก็จะทำขึ้นในอนาคต และที่สำคัญ อบจ.จะต้องมีความทันสมัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของประชาชน

 

Visitors: 1,458,113