นโยบายผู้สมัครนายกอบจ.ชร.เบอร์2อทิตาธร วันไชยธนวงศ์

 

นางอทิตาธร   วันไชยธนวงศ์  จับสลากได้เบอร์  2  กล่าวว่า  จะพยายามปรับปรุงองค์กรภายในให้ดีและตั้งเป้าหมายว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะต้องสร้างและมีเป้าหมาย ลงไปทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน คนจังหวัดเชียงราย  อันดับสองคือนโยบายของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนตั้งแต่กลุ่มเยาวชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า กลุ่มองค์กรเอกชน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลอดจนท้องที่ท้องถิ่น  มีนโยบายสามพี่น้องท้องถิ่น  จับมือกันรับฟังเสียวของประชาชน แล้วนำ งบประมาณที่มีอยู่ทั้งหมดลงไปแก้ไขปัญหาให้กับ พ่อแม่พี่น้องประชาชน  อะไรที่อบต. เทศบาลดำเนินการได้ นั่นก็เป็นสิ่งที่ อบต.เทศบาลทำไป สิ่งไหนที่เกินศักยภาพ หมายถึงอบจ.จะต้องไปดูแลแก้ไข  และสิ่งไหนที่เกินศักยภาพอบจ.  เราต้องเป็นแกนกลาง นำข้อมูลเสนอไปยังภาคส่วนต่างๆ ในกรง กองต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถึงผู้มีงบประมาณเพื่อนำมาแก้ไขปะญหาให้กับ พี่น้องประชาชน  เมื่อเข้ารับตำแหน่งสิ่งแรกที่ต้อทำคือบริหารจัดการน้ำ  ให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ให้มีน้ำเพื่อการบริโภค  ทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีรายได้ ที่สำคัญ ทำให้กลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งเยาวชน มีพื้นที่และเข้ามาร่วมกันวางแผน วางนโยบาย เพื่อนำงบประมาณมาใช้เพื่อก่อประโยชน์  ของพี่น้องประชาชนเชียงรายอย่างทั่วถึง และคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

Visitors: 1,458,115